ANBI-publicaties en Beleidsplan

ANBI-publicaties en Beleidsplan

Stichting kittenopvang WeBa is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor uw gift onder bepaalde omstandigheden aftrekbaar is van de belasting. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de belastingdienst.

Volledige naam:
Stichting kittenopvang WeBa,

Beleidsplan 2020-2025

  1. Inhoud
  2. Voorwoord
  3. Inleiding
  4. activiteiten
  5. Missie en visie
  6. Waarom kiezen voor kittenopvang WeBa
  7. Organisatie
  8. Communicatie.
  9. Financiën
  10. Toekomst

2. Voorwoord

Voor u ligt het beleidsplan 2018-2020 van de Stichting kittenopvang WeBa. In de afgelopen jaren zijn er activiteiten bijgekomen zoals het exploiteren van een Dierenambulance opvangen van Kittens zwangere poezen en poezen met kittens. Dit roept wel de vraag op: Welke omvang willen wij bereiken? Hoe kunnen we de continuïteit waarborgen? Wat moeten we daarvoor doen? En hoe kunnen we dat bereiken Wat kan beter of anders? Stichting kittenopvang WeBa wil dit als onafhankelijke stichting bereiken al zullen we samenwerking met gelijksoortige stichtingen en instellingen blijven nastreven. In dit beleidsplan staan de activiteiten en het beleid voor de komende jaren beschreven. Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen bij Stichting kittenopvang WeBa en in het bijzonder voor onze huidige en toekomstige donateurs.

3. Inleiding

Nederland telt ruim 2 miljoen honden en katten. In bijna 50% van de huishoudens woont wel een een kat. Ruim één op de vijf heeft één of meerdere katten in huis en Een kat komt bij in vele van de huishoudens voor. St. Kittenopvang WeBa is in 2008 Opgericht en ziet zeker in de loop van de jaren grote veranderingen. In de afgelopen jaren ziet de stichting een stijging van meerdere dieren die worden afgestaan of gedumpt. De stichting is flink aan het groeien en er worden steeds meer vrijwilligers aangetrokken om hulp te bieden aan de dieren.

4. Activiteiten

De activiteiten die plaats vinden in de Stichting zijn: Het regelmatig de media op te zoeken om fondsen te werven door middel projecten te maken bij Dierendonatie.nl , Stichting Dierenlot en Waardig dier door middel van financiële aanvragen te doen en te blijven doen. Verdere activiteiten zijn deelnemen aan markten, verkoop van middelen, het dagelijks berichten en oproepen Plaatsen op Facebook, Instagram en de lokale websites. In de loop van de tijd Coördinators aantrekken om taken te verdelen.

5. Missie en Visie

Stichting kittenopvang WeBa speelt een leidende rol in het dierenwelzijn. De stichting doet dit hoofdzakelijk voor kittens, zwangere poezen en poezen met kittens dieren die verzorging en huisvesting nodig hebben.

6.Visie

Stichting kittenopvang WeBa wil en zal er alles aan doen om een goede opvang te zijn. Door het opvangen in gastgezinnen waar door er 24 uur toezicht is op de dieren kan er adequate worden opgetreden voor de zorg van de dieren. Indien nodig kan er door de gastgezinnen direct contact gelegd worden met dierenarts. Door op deze manier van opvangen ontstaat er ook een betere socialisatie proces voor de dieren.

Stichting kittenopvang WeBa dient te voldoen aan de wettelijke maatstaven. Er wordt primair gehandeld vanuit het belang van het dier. Asieldieren worden zorgvuldig geplaatst en hier wordt op gecontroleerd. De ambitie en het doel van de kittenopvang WeBa dienen ook voor de komende jaren gewaarborgd te blijven.

7.De organisatie

Het bestuur Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het beleid en financieel beheer. De stichting heeft een bestuur dat bestaat uit zes bestuursleden; een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en drie bestuursleden met algemene bestuurstaken De fondswerving wordt door de PR gedaan. De bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen beloning voor verrichte werkzaamheden alleen een vergoeding voor gemaakte kosten. De stichting bestaat alleen uit vrijwilligers

Het opvangen en de verzorging  moeten wij  helaas doen zonder subsidie van de overheid. Middels het werven van fondsen willen wij deze doelstellingen nog lang bereikbaar houden voor mens en dier.

Bestuurders Naam Baldée – Bostelaar, Barendina Helena Margaretha Adriana Geboortedatum 29-04-1961 Datum in functie 23-10-2008 Titel Voorzitter Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam van Kooten – Baldée, Wendy Geboortedatum 23-03-1988 Datum in functie 23-10-2008 Titel Secretaris Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam Baldée, Gerrit Geboortedatum 18-02-1960 Datum in functie 23-10-2008 Titel Penningmeester Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam Smit, Elizabeth Geboortedatum 24-05-1949 Datum in functie 29-08-2013 (datum registratie: 09-09-2013) Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam Bergsma, Froukje Jetske Geboortedatum 03-08-1979 Datum in functie 29-08-2013 (datum registratie: 09-09-2013) Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam Verheij – Koster, Margje Geboortedatum 04-08-1981 Datum in functie 11-10-2013 (datum registratie: 21-10-2013) Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Het bestuur vergadert minimaal 1 keer per maand. Elk bestuurslid kan onderwerpen aandragen voor de vergadering.

.Samenwerking

Om de haalbaarheid en kwaliteit te waarborgen laat Stichting kittenopvang WeBa zich laten adviseren en ondersteunen door derden op o.a. het gebied van: · financieel beleid · communicatie (bv website) · werving sponsors en donateurs · uitvoering van projecten.

ANBI

Stichting kittenopvang WeBa  heeft de ANBI-status. Dat wil zeggen dat stichting kittenopvang WeBa door de Belastingdienst erkend is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het voornaamste voordeel daarvan is dat giften fiscaal aftrekbaar kunnen zijn van het belastbaar inkomen bij donateurs. Een ander voordeel is dat ontvangen schenkingen of legaten vrijgesteld blijven van de heffing van schenk- of erfbelasting. Vanwege de voordelen verbonden aan deze fiscale status voor de doelstelling van NDZ spannen wij ons in om blijvend te voldoen aan de voorwaarden die daaraan door wet- en regelgeving worden gesteld.

Jaarrekening Het bestuur legt middels een jaarverslag, waarvan de jaarrekening een onderdeel is, verantwoording af voor het door haar gevoerde beleid over het afgelopen jaar. De jaarrekening verschijnt jaarlijks vóór 1 juli. De jaarrekening wordt voor zien van een samenstellingsverklaring. Deze is openbaar en te vinden op de website. https://anbi.nl/publicatieverplichting

8.Communicatie

Stichting kittenopvang WeBa hecht er veel waarde aan om met lage kosten donateurs en andere belangstellenden op een aantrekkelijke en heldere manier informatie aan te bieden en iedereen te betrekken bij haar werk nieuwe plannen zoals uitbreiding van activiteiten .

Website

De website www.stichtingkittenopvangweba.nl is een belangrijk communicatiekanaal voor donateurs, vrijwilligers en andere belangstellenden. Op de website is informatie te vinden over de stichting. Ook is aangegeven hoe de Stichting geholpen kan worden middels donaties, giften en legaten. De website wordt voortdurend verbeterd en geactualiseerd. Ook op facebook en Instagram zijn we actief.

9. Financiën Inkomsten

De activiteiten van NDZ worden gefinancierd door opbrengsten uit, giften, donaties en sponsoring. De inzet van vele onbezoldigde vrijwilligers beperkt daarbij de kosten. Kittenopvang WeBa streeft naar een kostendekkend doel.

Kosten

Het opvangen en verzorgen van dieren brengt kosten met zich mee. De kosten van stichting kittenopvang WeBa bestaan uit de volgende componenten:

Afschrijvingskosten, Dierenartskosten , Huisvestingskosten, Kantoorkosten, Voeding, Overige kosten

10.Toekomst

Sponsors, donateurs, giften en legaten blijven van groot belang voor stichting kittenopvang weBa. Hier zal dan ook de komende jaren zeer veel aandacht aan besteed worden. De binding met de donateurs is van groot belang een aantal vrijwilligers zullen op het gebied van fondsenwerving en sponsoractiviteiten zich ontwikkelen. Kortom: Uitdagingen genoeg voor de komende jaren.

Beloningsbeleid van Stichting kittenopvang WeBa.
De bestuursfuncties zijn vrijwillige functies. Bestuurders en vrijwilligers worden niet beloond.

Let op!

Uw gift aan een ANBI is onder fiscale voorwaarden aftrekbaar van de belasting. Wat mag wel en niet? Kijk bij de belastingdienst bij GIFTEN.

 

 

Abonneer op onze nieuwsbrief