Voorwaarden van Stichting Kittenopvang WeBa

De kittens die wij hebben in onze kittenopvang worden onder bepaalde voorwaarden geplaatst.

Deze voorwaarden krijgt u voor de definitieve plaatsingsovereenkomst te lezen en worden door beide partijen ter goedkeuring ondertekend in tweevoud.

Daarna wordt door beide partijen de definitieve plaatsingsovereenkomst getekend. U ontvangt een kopie van zowel de plaatsingsovereenkomst als de voorwaarden voor uw eigen administratie.

De plaatsingsovereenkomst wordt aangegaan onder de volgende voorwaarden:

De in de plaatsingsovereenkomst opgenomen persoonsgegevens worden vastgelegd in een persoonsregistratie in de zin van de wet bescherming persoonsgegevens.

1. De stichting zal nooit aansprakelijk zijn voor enige, na het sluiten van de overeenkomst, door of vanwege het dier veroorzaakte schade of de daaruit voortvloeiende kosten.

2. De stichting of door hem aangewezen personen zijn te allen tijde en op alle plaatsen bevoegd toezicht uit te oefenen op naleving van de in de overeenkomst gestelde voorwaarden en bedingen.

3. Behalve dat deze overeenkomst van verkrijging en donatie zonder gerechtelijke tussenkomst van rechtswege ontbonden zal zijn, zal verkrijger een boete aan de stichting moeten betalen van 500 Euro indien:

a. Verkrijger het in de overeenkomst omschreven dier verkoopt of in eigendom of anderszins aan derden overdraagt (met of zonder vergoeding), zonder voorafgaande toestemming van de stichting daarvoor te hebben verkregen.

b. Verkrijger met het in de overeenkomst beschreven dier gaat fokken, verkrijger is verplicht het dier te laten steriliseren/castreren op een leeftijd tussen 6 tot 8 maanden.

c. Verkrijger er niet voor zorgt dat het in de overeenkomst beschreven dier voldoende vrijheid van beweging heeft en goed voed.

d. Verkrijger het dier zonder medische indicatie ter euthanasie aanbiedt en stichting hiervan (alvorens daadwerkelijk euthanasie heeft plaatsgevonden) ongeacht op welke wijze kennis neemt en op die wijze de euthanasie nog kan voorkomen.

e. Verkrijger aan het dier de nodige verzorging onthoudt of zonder redelijk doel of met overschrijving hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, bij het dier pijn of letsel veroorzaakt dan wel de gezondheid of het welzijn van het dier benadeelt.

f. Verkrijger verboden ingrepen laat uitvoeren.

4. Indien ontbinding op de grond van een de in artikel 3 genoemde voorwaarden plaatsvindt, heeft de stichting het recht het dier (zonder voorafgaande opzegging) op te eisen bij de verkrijger of enig ander persoon, en het dier onder zijn hoede te nemen op welke plaats het dier zich op dat moment ook mag bevinden.

5. In geval van ontbinding op grond van een in artikel 3 genoemde voorwaarden, is de stichting niet verplicht tot terugstorting van de herplaatsingskosten.

6. De aansprakelijkheid voor eventuele lichamelijke gebreken, waarvan het bestaan, na het sluiten van de overeenkomst blijkt en waarvan de stichting redelijkerwijze op de hoogte had kunnen of behoren te zijn, is beperkt tot de verplichting van terugname van het dier en restitutie van de herplaatsingskosten.

7. De stichting is niet aansprakelijk voor eventuele gebreken waarvan hij/zij redelijkerwijze niet op de hoogte had kunnen of behoren te zijn.

8. Eventuele kosten welke verkrijger door toedoen van de in artikel 7 en 8 van deze voorwaarden genoemde gebreken heeft gemaakt of gaat maken, zonder voorafgaande toestemming van de stichting om de kosten voor rekening van de stichting te maken, zijn voor rekening van de verkrijger, behoudens het in artikel 10 van de gestelde voorwaarden.

9. Dieren die binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst een bij het sluiten van de overeenkomst onbekend lichamelijk gebrek vertonen kunnen door verkrijger, na voorafgaande toestemming van de stichting, kosteloos ter behandeling worden aangeboden aan de dierenarts, verbonden aan Stichting Kittenopvang WeBa.

Uitgesloten van vergoeding van medische kosten zijn:

a. Indien het dier gebreken gaat vertonen door stress in de nieuwe omgeving.

b. Indien het dier kou heeft gevat veroorzaakt door tocht of andere oorzaken dan worden deze kosten niet vergoed.

c. Indien bij aanwezigheid of aanwezig zijn geweest van andere huisdieren worden bestrijdingsmiddelen voor het dier niet vergoed. Onze dieren worden voordat ze ons verlaten naar wettelijke voorschriften behandeld.

10. Verkrijger is verplicht te allen tijde om contact op te nemen, bij het niet meer kunnen verzorgen van het dier. Verkrijger is dit ook verplicht wanneer verkrijger het dier wil aanbieden voor herplaatsing, zodat Stichting Kittenopvang WeBa in de gelegenheid wordt gesteld om te bemiddelen met het herplaatsen. Zonder recht op restitutie van herplaatsingskosten te kunnen maken.

 Het bestuur                                                                                                                   Stichting Kittenopvang WeBa

 

Abonneer op onze nieuwsbrief